ΕΡΤ – «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ – ΕΣΠΑ»ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ

Η ΕΡΤ αξιοποιεί κοινοτικούς πόρους μέσω ΕΣΠΑ, για τη διάσωση και ανάδειξη του πολύτιμου Αρχείου της.
Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιεί την Πράξη «Δημιουργία και Διάθεση ψηφιακού περιεχομένου από το πολιτιστικό απόθεμα του Αρχείου της EPT Α.Ε.», η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και Εθνικούς Πόρους.
Ήδη, προκηρύχθηκε ο ανοικτός διεθνής Διαγωνισμός υπ’ αριθμ. 1480/12 για την «Επέκταση του κέντρου διάσωσης και αποκατάστασης και την προμήθεια λογισμικού», που αφορά στο υποέργο 3 της πράξης «Δημιουργία και διάθεση ψηφιακού περιεχομένου από το πολιτιστικό απόθεμα του αρχείου της ΕΡΤ», με προϋπολογισμό 552.560,00 € (πλέον ΦΠΑ, ήτοι 679.648,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), ενώ περίληψη της διακήρυξης απεστάλη και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον ελληνικό Τύπο.
Τα τεύχη της διακήρυξης έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της ΕΡΤ Α.Ε., στη διεύθυνση www.ert.gr/ertespa
Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού και λογισμικού, για την επέκταση του κέντρου διάσωσης και αποκατάστασης του κέντρου ψηφιακής τεκμηρίωσης Αρχείου της ΕΡΤ.

Σχόλια