ΤΟΝ ΝΥΜΦΩΝΑ ΣΟΥ ΒΛΕΠΩΑΠΟ ΤΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΖΗ


Τον νυμφώνα σου βλέπω, Σωτήρ μου,
κεκοσμημένον και ένδυμα ουκ έχω,
ίνα εισέλθω εν αυτώ λάμπρυνόν μου
την στολήν της ψυχής,
φωτοδότα, και σώσον με.

Σχόλια